VEDTEKTER

                                              for

Den norske underavdeling av International Fiscal Association (IFA)

                         (etter endring 18. mai 2022)


§ 1 (Foreningens navn og sete)

Foreningens navn er Den norske underavdeling av International Fiscal Association IFA (”the Norwegian Branch of the International Fiscal Association”) Foreningens sete skal være i Oslo.

§ 2 (Formål)

Foreningens formål er studier og utvikling av internasjonal og komparativ rett med hensyn til offentlige finanser, og spesielt internasjonal og komparativ skatte- og avgiftsrett og økonomiske aspekter av skattesystemet.

§ 3 (Aktivitet)

Foreningen skal assistere og tilrettelegge aktivitetene til International Fiscal Association (heretter benevnt ”IFA”) i egenskap av Norsk underavdeling av IFA, og skal i samarbeid med IFAs sentralorganisasjon realisere Foreningens formål ved å:
- fremme vitenskapelig arbeid;
- arrangere og støtte konferanser og medlemsmøter;
- støtte utgivelse av publikasjoner og innlegg i publikasjoner;
- innkreve medlemskontingent, samt
- forestå andre aktiviteter som styret finner formålstjenelig.

§ 4 (Medlemmer)

Medlemmer av Foreningen kan være fysiske personer eller juridiske personer som anses for å være skikket til å bidra til studier og utvikling av internasjonal og komparativ skatte- og avgiftsforskning.

§ 5 (Innmelding)

En person som ønsker å bli medlem kan sende inn søknad om medlemskap i en nærmere angitt form til Styret.

§ 6 (Opphør av medlemskap)

Et medlemskap kan opphøre ved:

- avvisning av IFA;
- styrets mottakelse av medlemmets skriftlige oppsigelse av medlemskapet;
- årsmøtets beslutning om oppsigelse av medlemmer;
- styrets beslutning om oppsigelse av medlemmet basert på manglende kontingentbetaling.

§ 7 (Årsmøtet)

Årsmøtet skal være Foreningens øverste organ.

Styret skal innkalle til ordinært Årsmøte en gang i året.

Styret skal innkalle til ekstraordinært Årsmøte når dette anses nødvendig, eller når en anmodning om innkalling er fremsatt av minst 1/5 av alle medlemmene.

Beslutninger på Årsmøtet krever tilslutning av et flertall av tilstedeværende medlemmer, med mindre annet er bestemt i Vedtektene.

§ 8 (Styret)

Foreningen skal ledes av et styre bestående av fra fem til ni medlemmer. Årsmøtet skal velge styre og styrets leder. Lederen skal representere foreningen utad.

§ 9 (Kontingent)

Medlemmene skal betale en kontingent som bestemmes av Årsmøtet.

§ 10 (Regnskapsperiode)

Regnskapsperioden for foreningen skal være kalenderåret.

§ 11 (Revisor)

Foreningen skal ha en revisor valgt av Årsmøtet for en periode på to år av gangen.

§ 12 (Fastsettelse av regnskap)

Styret skal utarbeide årsberetning og årsregnskap som skal forelegges Årsmøtet for godkjennelse.

§ 13 (Vedtektsendringer)

Endringer av Vedtektene krever tilslutning av minst 2/3 av tilstedeværende medlemmer på Årsmøtet.

§ 14 (Oppløsning)

Oppløsning av Foreningen krever tilslutning av minst 2/3 av samtlige medlemmer.