ÅRSBERETNING 2002

for

Den norske underavdeling av International Fiscal Association


Foreningen har i 2002 avviklet 5 ordinære medlemsmøter med følgende innledere og emner:

Navn foredragsholder:

Tittel:

Professor Kees van Raad, Universitetet i Leiden, Nederland

The report of the EU Commission on Company Taxation

Advokat Henning Naas, Thommessen Krefting Greve Lund

Norske holdingselskapers rammevilkår

Advokat Sverre Hveding, Thommessen Krefting Greve Lund

Bosettingsbegrepet – Forslag til nye bestemmelser

Professor Duncan Bentley, Dean of the School of Law ved Bond University i Queensland, Australia

International constraints on national tax policy


Advokat Sverre E. Koch, Thommessen Krefting Greve Lund

Egenkapitaltransaksjoner – Utvalgte emner: fisjon/fusjon, gjeldskonvertering, kapitalnedsettelser/emisjoner


Etter medlemsmøtet den 7 februar 2002, ble det avholdt en mottakelse med professor van Raad og andre utenlandske IFA-medlemmer som var i Oslo i anledning møte i IFAs Permanent Scientific Committee de følgende dagene. Mottakelsen ble sponset av advokatfirmaene Thommessen Krefting Greve Lund , BA-HR, Schjødt, Wiersholm Mellbye & Bech og Wikborg Rein & Co.

Videre ble det avholdt tradisjonelt julemøte 4 desember 2002 i Oslo Militære Samfunns lokaler.

I 2002 hadde foreningen 271 betalende personlige medlemmer og 16 betalende organisasjons­medlemmer. I løpet av året har man hatt en avgang på 16, hvorav to ble strøket, og tilgang på 37 personlige medlemmer, samt en avgang på ett og tilgang på ett organisasjonsmedlem.

Kontingenten for 2002 var kr 580,- for personlige medlemmer og kr 1.500 for organisasjonsmedlemmer.

Årets store begivenhet for foreningen var utvilsomt kongressen i Oslo 25-30 august. En separat sluttrapport vedrørende den økonomiske siden av saken vil bli utarbeidet av arrangementskomiteen. Det er en glede å kunne konstatere at kongressen ble en suksess så vel faglig og arrangementsmessig som økonomisk. Det var en bred norsk deltakelse i det faglige programmet: Nasjonalrapportører var Bettina Banoun i emne I "Form and substance in tax law", og Mette Øien og Sverre Hveding i emne II "The tax treatment of transfer of residence by individuals ". Frederik Zimmer var generalrapportør og med i panelet på emne 1, Arvid Aage Skaar ledet panelet i et seminar om captive forsikring og Stig Sollund ledet panelet i et seminar om olje- og gassbeskatning.

Styret har i 2002 bestått av Frederik Zimmer (formann), Stig Sollund, Elisabet Landmark, Ivar Vibe Amundsen, Grete Dybsjord, Bjørn Slaatta (kasserer) og Sverre Hveding (sekretær).

Ruth Didriksen var varamedlem.

Foreningens revisor har vært Morten Drake.

Foreningens resultatregnskap viser et årsunderskudd for 2002 på kr 6.433. Foreningens driftsresultat i 2002 var negativt med kr 27.460, mens netto finansinntekter utgjorde kr 21.027.

Foreningen hadde ved årets slutt bankinnskudd på kr 628.608. I tillegg hadde foreningen pr 31.12.2002 obligasjoner i Norges Hypotekforening for Næringslivet som i regnskapet er oppført til bokført verdi kr 157.600. Årsunderskuddet stort kr 6.433 er ført mot foreningens egenkapital.

Foreningens kontingentinntekter utgjorde i 2002 kr 181.180, mens kontingenten til IFA sentralt utgjorde kr 139.467.

Foruten kontingenten til IFA sentralt utgjør møteutgifter knyttet til verv i IFA sentralt, julemøte, kopiering og porto de vesentligste kostnader. Utgiftene til kongressen er vel helt og holdent belastet kongressbudsjettet.

Oslo, 31 desember 2002
12 mars 2003


____________________

Frederik Zimmer, formann

(sign)


____________________

Stig Sollund

(sign)


____________________

Elisabet Landmark

(sign)


____________________

Ivar Vibe Amundsen

(sign)


____________________

Sverre Hveding, sekretær

(sign)


____________________

Grete Dybsjord

(sign)____________________
Bjørn Slaatta, kasserer
(sign)

402291/1 - 2 -