ÅRSBERETNING 2001

for

Den norske underavdeling av International Fiscal Association


Foreningen har i 2001 avviklet 6 ordinære medlemsmøter med følgende innledere og emner:


Navn foredragsholder:

Tittel:

Professor Michael Lang, Universitetet i Wien

Basic Structures and Recent Developments in EC Tax Law

Advokatfullmektig Kjerstin Ongre og
Rådgiver Omar Dajani

EØS-avtalen og norsk skatterett


Advokat Per Oscar Tobiassen

Merverdiavgiftsreformen – særlig om fast eiendom

Advokat Ernst Ravnaas, BA-HR

Skatt på konsum – Et alternativ i skattereformen

Arvid Aage Skaar, Wiersholm, Mellbye & Bech

Spesialrådgiver Kristian Kvamme, Skattedirektoratet

Kan rettssikkerheten i ligningsforvaltningen forbedres?


Advokat Christian Bruusgaard, Thommessen Krefting

Greve Lund

Agip-saken – Noen spørsmål av allmenn interesse


Videre ble det avholdt tradisjonelt julemøte i Oslo Militære Samfunns lokaler.

Foreningen hadde ved utløpet av 2001, 246 personlige medlemmer (i tillegg ble 4 medlemmer meldt inn i den norske underavdeling, men ikke opptatt i IFA sentralt før 01.01.2002) og 16 organisasjons­medlemmer. I løpet av året har man hatt en avgang på 9 og tilgang på 19 personlige medlemmer.

Kontingenten for 2001 var kr 525 for personlige medlemmer og kr 1.350 for organisasjonsmedlemmer.

Nasjonalrapportører til kongressen i San Francisco var Morten Beck i emne I "Taxation of income derived from electronic commerce", og Arvid Gusland i emne II "Limits on the use of low-tax regimes by multinational businesses: current measures and emerging trends".

Styret har i 2000 bestått av:
Frederik Zimmer, formann
Stig Sollund
Elisabet Landmark
Ivar Vibe Amundsen
Grete Dybsjord
Bjørn Slaatta, kasserer
Sverre Hveding, sekretær
Varamedlem: Ruth Didriksen, Finansdepartementet.

Foreningens revisor har vært Morten Drake.

Foreningens resultatregnskap viser et årsunderskudd for 2001 på kr (1.791,-). Foreningens driftsresultat i 2001 var negativt med kr (50.341,-), mens netto finansinntekter utgjorde kr 48.550,-.

Foreningen hadde ved årets slutt bankinnskudd på kr 615.205,-. I tillegg hadde foreningen pr 31.12.2001 obligasjoner i Norges Hypotekforening for Næringslivet som i regnskapet er oppført til bokført verdi kr 177.600,-. Årsunderskuddet stort kr (1.791,-) er ført mot foreningens egenkapital.

Foreningens kontingentinntekter utgjorde i 2001 kr 154.425,-, mens kontingenten til IFA sentralt utgjorde kr 123.777,-.

Foruten kontingenten til IFA sentralt utgjør møteutgifter knyttet til verv i IFA sentralt, julemøte, kopiering og porto de vesentligste kostnader.

Oslo, 31 desember 2001

       20 mars 2002

____________________

____________________

____________________

Frederik Zimmer, formann

(sign)

Stig Sollund

(sign)

Elisabet Landmark

(sign)
____________________

____________________

____________________

Ivar Vibe Amundsen

(sign)

Sverre Hveding, sekretær

(sign)

Grete Dybsjord

(sign)

____________________

Bjørn Slaatta, kasserer